REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Fodie.pl

z 05.06.2021

 

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Andrzej Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kurkowski KURMET, pod adresem ul. Płk. Stanisława Dąbka 77I lok.9, 81-107 Gdynia, NIP: 9581249319, Regon: 193109454 zgodnie z wpisem w systemie CEIDG;
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia i dokonuje zakupów w ramach Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu Fodie.pl
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.);
 11. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.);
 12. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://fodie.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia oraz dokonywać zakupów określonych Produktów;
 13. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym oraz produkt zakupiony w Sklepie, dostępny zarówno w wersji fizycznej, jak i elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Andrzej Kurkowski KURMET a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 17. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu i/lub Platformie szkoleniowej on-line, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów i kursów/szkoleń;
 18. Platforma szkoleniowa on-line – platforma, na której znajdują się zakupione Kursy/szkolenia;
 19. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego (Sklepu) dostępnego pod adresem https://fodie.pl/sklep/

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://fodie.pl/sklep/, prowadzony jest przez Andrzej Kurkowski KURMET.

2.3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej regulamin@fodie.pl , dotyczy to również przypadku reklamacji złożonego Zamówienia.

2.4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu, w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
 2. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 3. c) zasady zawierania Umów sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Do korzystanie ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta:

 1. a) urządzenia końcowego z dostępem do internetu;
 2. b) odpowiednio skonfigurowanej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies;
 3. c) aktywnego konta poczty e-mail.

2.6. Sprzedawca podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewni środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu oraz modyfikacji danych osobowych i informacji przez nieuprawnione osoby trzecie.

2.7. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 2.5. Regulaminu, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość Produktów w formie kursów / szkoleń dostarczanych drogą elektroniczną.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Andrzej Kurkowski KURMET zastrzega sobie możliwość ograniczenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://fodie.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.11. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.12. Klient ma prawo do korzystania z Produktów w formie kursów / szkoleń zamieszczonych w Sklepie wyłącznie w celu użytku osobistego, zgodnie z udzieloną licencją.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach poprzez założenie Konta.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.   Andrzej Kurkowski KURMET  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Andrzej Kurkowski KURMET za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Andrzej Kurkowski KURMET.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Andrzej Kurkowski KURMET.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych  danych osobowych.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
 4. d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Andrzej Kurkowski KURMET;
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://fodie.pl, dokonać wyboru Produktu (dotyczy zarówno produktów fizycznych, jak i produktów w formie kursów/szkoleń), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia;
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów;
 3. c) wybranej metody płatności;
 4. d) wybranego sposobu dostawy;
 5. e) czasu dostawy;

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Andrzej Kurkowski KURMET  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub [inne metody dostawy]. Koszty dostawy wynoszą [dokładne koszty dostawy lub link na stronę z szczegółami]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3  do 9  dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://fodie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego 29 1240 5354 1111 0000 5367 9057

 

 1. b) płatnością w systemie poprzez :Tpay, przelewy24.pl, Hotpay.
 2. c) zapłata kartą płatniczą Elavon

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu i wysyłając je na adres Andrzej Kurkowski KURMET podany w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem pkt 7.2.

7.2.  Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt cyfrowy w postaci kursu/szkolenia wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • rozpoczęcia udostępnienia Produktu cyfrowego w postaci kursu/szkolenia przez www.kurs.fodie.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
 • zakupu Produktów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • zakupu Produktów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 • Klient zakupiony produkt zobowiązany jest zwrócić na poniższy adres:

Andrzej Kurkowski KURMET , Śląska 53/B505 81-310 Gdynia

7.5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Klient.

7.7. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu www.fodie.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

7.8. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorców (Klient) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

7.9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.10. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta, tj. między innymi dotyczące Produktów dostarczanych drogą elektroniczną w postaci kursów/szkoleń.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Produktów

8.1. Andrzej Kurkowski KURMET jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres regulamin@fodie.pl Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia. Andrzej Kurkowski KURMET zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Andrzej Kurkowski KURMET nie jest producentem Produktów fizycznych prezentowanych w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Andrzej Kurkowski KURMET podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Andrzej Kurkowski KURMET o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  Andrzej Kurkowski KURMET , Śląska 53/B505 81-310 Gdynia,

 mailowo pod adres regulamin@fodie.pl .

8.7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.8. Andrzej Kurkowski KURMET , Śląska 53/B505 81-310 Gdynia

 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

9.1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa
ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożonego Zamówienia.

9.2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrypcję w treści otrzymywanych maili.

9.3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

9.4. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

9.5. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

10.1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.2. Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Andrzej Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kurkowski KURMET, pod adresem ul. Płk. Stanisława Dąbka 77I lok.9, 81-107 Gdynia, NIP: 9581249319, Regon: 193109454 zgodnie z wpisem w systemie CEIDG zwany w Regulaminie również Sprzedawcą;
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencję e-mail pod adresem:  regulamin@fodie.pl

11.2. Szczegółowe zasady pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep oraz polityka Plików Cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://fodie.pl

 

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Andrzej Kurkowski KURMET ,

a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Andrzej Kurkowski KURMET a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Andrzej Kurkowski KURMET.

12.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.